Placeholder

Sallandse Heuvelrug route 46,4 km.

4.5 uit 5 gebaseerd op 6 beoordelingen
(6 klant-reviews)

€32.50

Startpunt Hellendoorn

In 2004 kreeg het zuidelijke deel van de Sallandse Heuvelrug, gelegen tussen Holten en Hellendoorn, de status van Nationaal Park. Het Nationaal Park omvat de Holterberg, Haarlerberg, Koningsbelten en Noetselerberg waar u volop kunt genieten van de bossen en prachtige heidevelden. De heuvels bieden prachtige vergezichten.

De Sallandse heuvelrug is ontstaan in de voorlaatste ijstijd. Door de opstuwing van het ijs werd de heuvelrug 150.000 jaar geleden gevormd. De heuvelrug was in het verleden een groot heideveld van 35 km2. Om verstuiving van de velden te voorkomen werd in het begin van de twintigste eeuw een groot deel van de heuvelrug bebost, waardoor een afwisselend landschap   van bos en hei is ontstaan.

Fietstocht

Het startpunt is gelegen bij Restaurant  In de Tonne.  Hier wordt u ontvangen met koffie en wat lekkers. Vervolgens fietst u via de Noetselerberg en Holterberg  naar Petit Restaurant Nijkamp in Holten waar de soep wordt geserveerd. Na een etappe over Holterberg, Sprengenberg en Luttenberg volgt het hoofdgerecht bij   Café restaurant Spoolder in Luttenberg . De laatste etappe brengt u via de Eelerbergberg terug in Nijverdal. U sluit de culinaire fietstocht af met een dessert bij Restaurant In de Tonne.

 

Kies een datum

Maart / 2017
ma di wo do vr za zo
27280102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930310102
Alle beschikbare data

10 April 2016

24 April 2016

08 Mei 2016

22 Mei 2016

05 Juni 2016

19 Juni 2016

03 Juli 2016

17 Juli 2016

31 Juli 2016

14 Augustus 2016

28 Augustus 2016

11 September 2016

25 September 2016

03 April 2016

17 April 2016

01 Mei 2016

15 Mei 2016

29 Mei 2016

12 Juni 2016

26 Juni 2016

10 Juli 2016

24 Juli 2016

07 Augustus 2016

21 Augustus 2016

04 September 2016

18 September 2016

28 Oktober 2016

03 April 2016

17 April 2016

01 Mei 2016

15 Mei 2016

29 Mei 2016

12 Juni 2016

26 Juni 2016

10 Juli 2016

24 Juli 2016

07 Augustus 2016

21 Augustus 2016

04 September 2016

18 September 2016

18 Oktober 2016

08 Oktober 2016

14 April 2016

28 April 2016

12 Mei 2016

26 Mei 2016

09 Juni 2016

23 Juni 2016

07 Juli 2016

21 Juli 2016

04 Augustus 2016

18 Augustus 2016

01 September 2016

15 September 2016

29 September 2016

09 April 2016

23 April 2016

07 Mei 2016

21 Mei 2016

04 Juni 2016

18 Juni 2016

02 Juli 2016

16 Juli 2016

30 Juli 2016

13 Augustus 2016

27 Augustus 2016

10 September 2016

24 September 2016

23 Oktober 2016

14 Oktober 2016

04 Oktober 2016

29 Oktober 2016

05 April 2016

19 April 2016

03 Mei 2016

17 Mei 2016

31 Mei 2016

14 Juni 2016

28 Juni 2016

12 Juli 2016

26 Juli 2016

09 Augustus 2016

23 Augustus 2016

06 September 2016

20 September 2016

20 Oktober 2016

09 Oktober 2016

01 April 2016

15 April 2016

29 April 2016

13 Mei 2016

27 Mei 2016

10 Juni 2016

24 Juni 2016

08 Juli 2016

22 Juli 2016

05 Augustus 2016

19 Augustus 2016

02 September 2016

16 September 2016

30 September 2016

25 Oktober 2016

15 Oktober 2016

06 Oktober 2016

10 April 2016

24 April 2016

08 Mei 2016

22 Mei 2016

05 Juni 2016

19 Juni 2016

03 Juli 2016

17 Juli 2016

31 Juli 2016

14 Augustus 2016

28 Augustus 2016

11 September 2016

25 September 2016

30 Oktober 2016

07 April 2016

21 April 2016

05 Mei 2016

19 Mei 2016

02 Juni 2016

16 Juni 2016

30 Juni 2016

14 Juli 2016

28 Juli 2016

11 Augustus 2016

25 Augustus 2016

08 September 2016

22 September 2016

21 Oktober 2016

11 Oktober 2016

02 April 2016

16 April 2016

30 April 2016

14 Mei 2016

28 Mei 2016

11 Juni 2016

25 Juni 2016

09 Juli 2016

23 Juli 2016

06 Augustus 2016

20 Augustus 2016

03 September 2016

17 September 2016

01 Oktober 2016

27 Oktober 2016

16 Oktober 2016

07 Oktober 2016

12 April 2016

26 April 2016

10 Mei 2016

24 Mei 2016

07 Juni 2016

21 Juni 2016

05 Juli 2016

19 Juli 2016

02 Augustus 2016

16 Augustus 2016

30 Augustus 2016

13 September 2016

27 September 2016

08 April 2016

22 April 2016

06 Mei 2016

20 Mei 2016

03 Juni 2016

17 Juni 2016

01 Juli 2016

15 Juli 2016

29 Juli 2016

12 Augustus 2016

26 Augustus 2016

09 September 2016

23 September 2016

22 Oktober 2016

13 Oktober 2016

02 Oktober 2016

13 Oktober 2016

02 Oktober 2016

28 Oktober 2016

03 April 2016

17 April 2016

01 Mei 2016

15 Mei 2016

29 Mei 2016

12 Juni 2016

26 Juni 2016

10 Juli 2016

24 Juli 2016

07 Augustus 2016

21 Augustus 2016

04 September 2016

18 September 2016

18 Oktober 2016

08 Oktober 2016

14 April 2016

28 April 2016

12 Mei 2016

26 Mei 2016

09 Juni 2016

23 Juni 2016

07 Juli 2016

21 Juli 2016

04 Augustus 2016

18 Augustus 2016

01 September 2016

15 September 2016

29 September 2016

09 April 2016

23 April 2016

07 Mei 2016

21 Mei 2016

04 Juni 2016

18 Juni 2016

02 Juli 2016

16 Juli 2016

30 Juli 2016

13 Augustus 2016

27 Augustus 2016

10 September 2016

24 September 2016

23 Oktober 2016

14 Oktober 2016

04 Oktober 2016

29 Oktober 2016

05 April 2016

19 April 2016

03 Mei 2016

17 Mei 2016

31 Mei 2016

14 Juni 2016

28 Juni 2016

12 Juli 2016

26 Juli 2016

09 Augustus 2016

23 Augustus 2016

06 September 2016

20 September 2016

20 Oktober 2016

09 Oktober 2016

01 April 2016

15 April 2016

29 April 2016

13 Mei 2016

27 Mei 2016

10 Juni 2016

24 Juni 2016

08 Juli 2016

22 Juli 2016

05 Augustus 2016

19 Augustus 2016

02 September 2016

16 September 2016

30 September 2016

25 Oktober 2016

15 Oktober 2016

06 Oktober 2016

10 April 2016

24 April 2016

08 Mei 2016

22 Mei 2016

05 Juni 2016

19 Juni 2016

03 Juli 2016

17 Juli 2016

31 Juli 2016

14 Augustus 2016

28 Augustus 2016

11 September 2016

25 September 2016

30 Oktober 2016

07 April 2016

21 April 2016

05 Mei 2016

19 Mei 2016

02 Juni 2016

16 Juni 2016

30 Juni 2016

14 Juli 2016

28 Juli 2016

11 Augustus 2016

25 Augustus 2016

08 September 2016

22 September 2016

21 Oktober 2016

11 Oktober 2016

02 April 2016

16 April 2016

30 April 2016

14 Mei 2016

28 Mei 2016

11 Juni 2016

25 Juni 2016

09 Juli 2016

23 Juli 2016

06 Augustus 2016

20 Augustus 2016

03 September 2016

17 September 2016

01 Oktober 2016

27 Oktober 2016

16 Oktober 2016

07 Oktober 2016

12 April 2016

26 April 2016

10 Mei 2016

24 Mei 2016

07 Juni 2016

21 Juni 2016

05 Juli 2016

19 Juli 2016

02 Augustus 2016

16 Augustus 2016

30 Augustus 2016

13 September 2016

27 September 2016

08 April 2016

22 April 2016

06 Mei 2016

20 Mei 2016

03 Juni 2016

17 Juni 2016

01 Juli 2016

15 Juli 2016

29 Juli 2016

12 Augustus 2016

26 Augustus 2016

09 September 2016

23 September 2016

22 Oktober 2016

12 April 2016

26 April 2016

10 Mei 2016

24 Mei 2016

07 Juni 2016

21 Juni 2016

05 Juli 2016

19 Juli 2016

02 Augustus 2016

16 Augustus 2016

30 Augustus 2016

13 September 2016

27 September 2016

08 April 2016

22 April 2016

06 Mei 2016

20 Mei 2016

03 Juni 2016

17 Juni 2016

01 Juli 2016

15 Juli 2016

29 Juli 2016

12 Augustus 2016

26 Augustus 2016

09 September 2016

23 September 2016

22 Oktober 2016

13 Oktober 2016

02 Oktober 2016

28 Oktober 2016

03 April 2016

17 April 2016

01 Mei 2016

15 Mei 2016

29 Mei 2016

12 Juni 2016

26 Juni 2016

10 Juli 2016

24 Juli 2016

07 Augustus 2016

21 Augustus 2016

04 September 2016

18 September 2016

18 Oktober 2016

08 Oktober 2016

14 April 2016

28 April 2016

12 Mei 2016

26 Mei 2016

09 Juni 2016

23 Juni 2016

07 Juli 2016

21 Juli 2016

04 Augustus 2016

18 Augustus 2016

01 September 2016

15 September 2016

29 September 2016

09 April 2016

23 April 2016

07 Mei 2016

21 Mei 2016

04 Juni 2016

18 Juni 2016

02 Juli 2016

16 Juli 2016

30 Juli 2016

13 Augustus 2016

27 Augustus 2016

10 September 2016

24 September 2016

23 Oktober 2016

14 Oktober 2016

04 Oktober 2016

29 Oktober 2016

05 April 2016

19 April 2016

03 Mei 2016

17 Mei 2016

31 Mei 2016

14 Juni 2016

28 Juni 2016

12 Juli 2016

26 Juli 2016

09 Augustus 2016

23 Augustus 2016

06 September 2016

20 September 2016

20 Oktober 2016

09 Oktober 2016

01 April 2016

15 April 2016

29 April 2016

13 Mei 2016

27 Mei 2016

10 Juni 2016

24 Juni 2016

08 Juli 2016

22 Juli 2016

05 Augustus 2016

19 Augustus 2016

02 September 2016

16 September 2016

30 September 2016

25 Oktober 2016

15 Oktober 2016

06 Oktober 2016

10 April 2016

24 April 2016

08 Mei 2016

22 Mei 2016

05 Juni 2016

19 Juni 2016

03 Juli 2016

17 Juli 2016

31 Juli 2016

14 Augustus 2016

28 Augustus 2016

11 September 2016

25 September 2016

30 Oktober 2016

07 April 2016

21 April 2016

05 Mei 2016

19 Mei 2016

02 Juni 2016

16 Juni 2016

30 Juni 2016

14 Juli 2016

28 Juli 2016

11 Augustus 2016

25 Augustus 2016

08 September 2016

22 September 2016

21 Oktober 2016

11 Oktober 2016

02 April 2016

16 April 2016

30 April 2016

14 Mei 2016

28 Mei 2016

11 Juni 2016

25 Juni 2016

09 Juli 2016

23 Juli 2016

06 Augustus 2016

20 Augustus 2016

03 September 2016

17 September 2016

01 Oktober 2016

27 Oktober 2016

16 Oktober 2016

07 Oktober 2016

wooagenda

SKU: OV03 Categorie:

Productbeschrijving

Toelichting

- Op maandag en woensdag is de Sallandse Heuvelrug gesloten. De rest van de week is de route geopend vanaf 10:00 uur.
- Voor fietsverhuur kunt u contact opnemen met Jan Stam Fietsverhuur. Jan Stam Fietsverhuur zit aan de Waagweg 7b 7451 AZ, te Holten. www.janstamfiets.nl

Deelnemende restaurants

petit restaurant Nijkamp siteformat

Petit Restaurant''Nijkamp''

Dorpsstraat 16
7451 BT Holten
0548-363703
www.nijkampholten.nl

 

Spoolder siteformat

Restaurant ''Spoolder''

Butzelaarstraat 27
8105 AP Luttenberg
0572-301837
www.zaalspoolder.nl

 

4MP859 Digital Camera

Restaurant ''In De Tonne''

Dorpsstraat 66
7447 CT Hellendoorn
0548-654265
 www.indetonne.nl

 

 

6 reviews voor Sallandse Heuvelrug route 46,4 km.

 1. 5 van 5

  :

  Het eten was prima, lekker , maar vanwege de weersomstandigheden zijn we met de auto gegaan.

 2. 5 van 5

  :

  Het is een prachtige route met heerlijk gebak bij de koffie.
  En lekker eten(wij hadden ook super mooi weer)

 3. 5 van 5

  :

  Het is een prachtige route met lekkere verassing bij de koffie.
  En lekker eten .(wij hadden ook super mooi weer.)

 4. 4 van 5

  :

  het was een mooie en afwisselende route
  de bediening was niet altijd op de hoogte van
  deze tocht maar het kwam helemaal goed.
  het eten was heel erg lekker

 5. 4 van 5

  :

  Het was een prachtige route, prachtig weer en een uitstekende service onderweg.
  Ga zo door

 6. 4 van 5

  :

  Wij hebben een Wij hebben een fantastische dag gehad. Leuke ontvangst om te beginnen met koffie en iets heel lekkers. De andere restaurants deden ook erg hun best. Gewoon goed. Tip: Bij Spoolder is de wijn voor bij het eten erg lekker.
  Bij Haarle konden wij het bordje van knooppunt 16 niet vinden, andere fietsers ook niet. Dus reden wij verkeerd.
  Maar daar is niets aan te doen. Verder erg naar ons zin gehad!

Een review toevoegen

7 − een =